Podvojné účtovníctvo & Mzdy  & Dane & Reporting

VITAJTE V GMJ CONSULTING!

https://www.gmjconsulting.sk/

Podnikateľská stovečka

 

Počas marca a obdobia pandémie došlo hneď k niekoľkým zmenám v oblasti ekonomiky na Slovensku. Nové nariadenia a opatrenia, ktoré avizovala vláda sa na nás valili z každej strany a často bolo veľmi ťažké, všetky ich dopodrobna odsledovať a zaviesť do praxe. Po zvládnutí žiadostí o finančnú podporu počas obdobia mimoriadneho a núdzového stavu sme sa v júni dopočuli aj o nových opatreniach v oblasti účtovníctva, daní a financií, ktoré sa na nás chystajú. Jedná sa o tzv. „Lex koronu“ prípadne často používané označenie – „Podnikateľská stovečka“. Čo nám teda nové opatrenia prinesú, aký budú mať vplyv aj na Vaše podnikanie a čo vo svojej firme musíte zohľadiť? Vybrali sme pre Vás zopár tých najdôležitejších:

 

Opatrenie 2 : Zrušíme povinnosť mať v maloobchodných prevádzkach a v prevádzkach spoločného stravovania reklamačný poriadok.

 

Opatrenie 6: Zrušíme povinnosť cestovných kancelárií a cestovných agentúr pri zahraničných cestovných kanceláriách, ktorých produkty predávajú zasielať ich poistné certifikáty orgánu dozoru (SOI).

 

Opatrenie 8: Zrušíme povinnosť cestovných kancelárií štvrťročne zasielať priebežné účtovné výkazy aj s prílohami SOI.

 

 

Opatrenie 14: Zvýšime kontrolnú činnosť SOI, no po zistení „drobných nedostatkov“ nepristúpi SOI k sankcií a stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov.

 

Opatrenie 19: Zdvojnásobíme lehotu na predloženie dokumentácie požadovanej správcom daní (dnes 15 dní).

 

Opatrenie 20: Zavedieme, aby reálna spotreba pohonných hmôt bola daňovým nákladom, so započítaním technický preukaz + 20 %.

 

 

 

Opatrenie 22: Zvýšime parametre pre povinný audit: obrat (zo 4 mil. EUR na 8 mil. EUR), počet zamestnancov (z 30 na 50) a majetok (z 2 mil. EUR na 4 mil. EUR), zavedie sa kalendár.

 

Opatrenie 23: Zrušíme povinnosť mať nalepené pri pokladnici ako vyzerá bloček (e-kasa).

 

Opatrenie 26: Zrušíme pokutu za mechanické poškodenie a pravopisné chyby bločka, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti (metodický pokyn).

 

Opatrenie 30: Zavedieme povinnosť finančnej správy oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu.

 

 

Opatrenie 32: Zrušíme povinnosť odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo Sociálnej poisťovne v prípade, že zamestnávateľ už nemá žiadneho zamestnanca.

 

Opatrenie 34: Zrušíme povinnosti zamestnávateľa oznamovať vznik materskej dovolenky u zamestnanca Sociálnej poisťovni, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky sociálnej poisťovni.

 

Opatrenie 35: Zúžime povinnosť zamestnávateľa aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP tak, že sa bude vyžadovať len pri zmene skutočností.

 

Opatrenie 39: Nebudeme sankcionovať nesplnenie povinnosti zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto ÚPSVaR.

 

Opatrenie 41: Upravíme povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre prácu z domu (tzv. home office) v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.

 

 

Opatrenie 42: Umožníme zamestnancom vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu.

 

Opatrenie 45: Vytvoríme nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby.

 

Opatrenie 48: Zrušíme povinnosť oznamovať ÚVZ SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

 

Opatrenie 58: Umožníme vstup osôb so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania.

 

 

Opatrenie 60: Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii.

 

Opatrenie 69: Znížime frekvenciu posudzovania zdravotného rizika na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov.

 

 

Opatrenie 72: Zavedieme, aby začiatok predaja burčiaka závisel od klimatických podmienok (dnes od 15.8.).

 

Opatrenie 75: Zrušíme povinnosť okamžitej úhrady pokuty v oblasti neprimeraných podmienok v obchode s potravinami už samotným doručením rozhodnutia o jej uložení. Zavedie sa 30 dňová lehota na splatnosť pokuty.

 

Opatrenie 80: Znížime minimálnu hranicu pokuty pri opakovanom porušení povinností podľa zákona o potravinách.

 

 

Opatrenie 81: Umožníme predaj potravín po plynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

 

Opatrenie 84: Rozšírime okruh komodít na predaj z dvora.

 

Opatrenie 85: Umožníme odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych pestovateľov.

 

 

Opatrenie 98: Zrušíme povinnosť s.r.o., ktorá nemá povinnosť auditu, predkladať pri zvyšovaní základného imania obchodnému súdu audit spoločnosti.

 

Opatrenie 100: Zrušíme povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

 

Opatrenie 104:  Zrušíme povinnosť mať vyvesený cenník v ubytovacom zariadení.

 

 

Opatrenie 107: Zabránime obciam, aby mohli ukladať podnikateľom povinnosť oznamovať prevádzkový čas, ak ním neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Opatrenie 109: Zavedieme možnosť prerušiť živnosť na 1 mesiac.

 

Opatrenie 110: Zavedieme, aby zákony, ktoré upravujú dane, boli novelizované s účinnosťou k 1.1.

 

 

Opatrenie 112: Usmerníme odbornú verejnosť v ktorých prípadoch je a v ktorých nie je potrebné používať kalibrovanú váhu pri predaji vizuálne vyberaných potravín

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva - https://www.mhsr.sk/ 

Autor: Ing. Jaroslava Gondová